پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : پروژه کامپیوتر - سیستمهای اطلاعات مدیریت MIS

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 250,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کامپیوتر پروژه کامپیوتر پروژه های های کامپیوتر MIS مدیریت اطلاعات

  نام محصول : پروژه کامپیوتر - سیستمهای اطلاعات مدیریت MIS

  • (MIS) سيستمهای اطلاعات مديريت
  • فصل اول
  • اطلاعات مدیریت
  • پنج منبع اصلی
  • چگونگی مدیریت منابع
  • انواع کاربران
  • تأثیرسطح مدیریت بر منابع اطلاعات
  • تأثیرسطح مدیریت بر فرم اطلاعات
  • چگونگی ظهور مدیران در حوزه ها و سطوح مختلف
  • Fayolوظایف مدیران در مدل
  • مهارتهای مدیران
  • روشهای مختلف اطلاعات حل مسأله
  • دانش مدیران
  • اجزای یک سیستم که همدیگر را کنترل می کنند
  • سیستم دور باز
  • مقایسه سیستم دور باز و سیستم دور بسته
  • سیستمها
  • سیستمهای مفهومی و فیزیکی
  • نمایش سیستمها
  • اطلاعات و داده ها
  • CBISتکامل
  • The CBIS Model
  • زنجیره ارتباط سنتی
  • ISوEUCزنجیره محاسباتی کاربر نهایی
  • CBISرسیدن به مدل
  • CBISمهندسی مجدد
  • نقشهای مدیران ومتخصصین اطلاعات
  • خلاصه
  • فصل دوم
  • شرکت چیست
  • اهمیت محیط
  • محیط شرکت
  • انواع ارتباط شرکت با محیط به وسیله جریان منابع
  • مزایای رقابت
  • سیستم ارزشی
  • منابع اطلاعات
  • برنامه ریزی استراتژیک
  • همکاری نواحی عملیاتی برای پیشرفت برنامه ریزی استراتژیک
  • استراتژی تنظیم تبدیلات
  • SPIR
  • برنامه ریزی استراتژیک برای منابع اطلاعات
  • (EUC)تخمین ریسک های مشتری
  • مفهوم مدیریت منابع اطلاعات(IRM)
  • عناصر مورد نیاز:IRM مدل
  • عوامل مورد نیاز:IRM مدل
  • : محیط شرکت IRM مدل
  • عملیات شرکت:IRM مدل
  • :حوزه های کسب و کار IRM مدل
  • :منابع اطلاعات IRM مدل
  • :کاربران IRM مدل
  • خلاصه
  • فصل سوم
  • تجارت الکترونیک
  • مسؤولیتهای محیطی از نواحی وظیفه ای
  • مزایای تجارت الکترونیک
  • محدودیتهای تجارت الکترونیک
  • عصر جدید تجارت الکترونیک
  • کسب و کار هوشمند
  • پایگاه داده خارجی
  • موتورهای جستجو
  • اکسترانت
  • (EDI)مبادله داده های الکترونیکی
  • (EDI)مبادله داده های الکترونیکی و رسیدن به فرمهای استاندارد
  • EDIتنظیم خلاصه مذاکرات انتخاب شده و نمونه فاکتور
  • نقشه نرم افزاری ترجمه داده ها و تبدیل بهفرمهای استاندارد
  • EDIسطح مفهومی
  • EDIمزایای
  • EDIمزایای مستقیم و غیر مستقیم
  • EDI مشکل پیاده سازی
  • تکنولوژی تجارت الکترونیک
  • تکامل اینترنت
  • واژه شناسی وب
  • URLبخش های
  • سیستم های بازیابی اطلاعاتClient/Server
  • در اینترنتClient/Serverمعماری
  • امنیت در اینترنت
  • اینترانت
  • کاربرد های تجاری برای اینترنت
  • استفاده اینترنتی موفق
  • خلاصه
  • فصل چهارم
  • چهار نوع مدل
  • یک مدل گرافیکی اقتصادی به ترتیب مفهوم کمیت
  • استفاده از مدل ها
  • مدل های سیستم عمومی
  • سیستم فیزیکی شرکت
  • سیستم مفهومی
  • یک سیستم بسته
  • سیستم فیزیکی شرکت به عنوان سیستم کنترل
  • گزارش میزان فروش محصولات
  • اطلاعات جمع آوری شده از همه اجزای سیستم فیزیکی
  • گزارش تحلیلی تهیه کننده
  • تهیه یک گزارش اطلاعاتی در مورد وضعیت کار در مورد روند تبدیلات
  • تبدیل داده ها به اطلاعات از طریق پردازش اطلاعات
  • سیستم مفهومی(محتوا)
  • استاندارد های اجرایی قابل دسترسی در مدیریت و پردازشگر اطلاعات
  • مفهوم سیستم (محتوا)
  • سیستم مفهومی (محتوا)
  • تغییرات عامل به وجود آمدن تصمیم گیری در سیستم فیزیکی هستند
  • سیستم مفهومی (محتوا)
  • مدل کلی سیستم های شرکت
  • مفهوم مدل سیستم های عمومی
  • مسائل– خوب و بد
  • مقایسه مشکلات و علائم
  • ساختار مشکل
  • دسترسی سیستم
  • خلاصه
  • فصل پنجم
  • (SLC)چرخه حیات سیستم
  • SDLCفازهای
  • (SDLC)توسعه چرخه حیات
  • چرخه حیات مدیریت
  • فاز برنامه ریزی
  • گام ها
  • فاز برنامه ریزی
  • طرح کلی بررسی پیشنهاد یک سیستم
  • فاز آنالیز
  • طرح کلی پیشنهاد(پروپوزال)
  • فاز طراحی
  • مستند سازی ابزار ارائه اسناد و مدارک
  • مطالعه جزییات برای انتخاب تفاوتها
  • فاز طراحی (ادامه)
  • طرح کلی یک پیاده سازی پیشنهادی
  • فاز پیاده سازی
  • طرح کلی درخواست پیشنهادی
  • طرح کلی پیشنهاد تهیه کننده
  • فاز کاربرد
  • نمونه اولیه
  • توسعه نمونه اولیه نوع یک
  • توسعه نمونه اولیه نوع دو
  • )BPRطراحی مجدد فرآیند کسب و کار(
  • مهندسی معکوس
  • سازماندهی مجدد
  • مهندسی مجدد
  • BPRانتخاب اجزاء
  • BPRوRAD، SLCچشم انداز
  • خلاصه
  • فصل ششم
  • تاریخچه کامپیوتر
  • اندازه کامپیوتر
  • سواد
  • کامپیوتر نمادین
  • پردازنده
  • حافظه
  • بیت ها و بایت ها
  • انواع مختلف حافظه
  • وسایل ذخیره سازی
  • دیسک های قابل پاک کردن و ظرفیت آنها
  • اجزای ورودی
  • اجزای خروجی
  • تولیدخروجی کامپیوتر
  • پرینتر ها
  • چند رسانه ای
  • تبدیلات سخت افزار
  • نرم افزار
  • سه نوع نرم افزار سیستمی اصلی
  • انواع نرم افزار های سیستمی
  • برنامه ها قبل از پردازش داده ها ترجمه می شود
  • نرم افزار کاربردی
  • نقش نرم افزار کاربر پسند
  • تغییرات نرم افزار
  • خلاصه
  • فصل هفتم
  • سازماندهی داده
  • سازماندهی داده ها در داخل پوشه ها
  • مدل های مشترک برای سازماندهی داده های فایل
  • ساختن بلوک های اصلی
  • صفحه گستره به عنوان یک پایگاه داده ساده
  • واژه شناسی ساختمان داده صفحه گستره
  • ساختار های پایگاه داده
  • عرضه کنندگان پایگاه داده رابطه ای
  • مفهوم پایگاه داده
  • جداول
  • Book شرح جدول
  • Studentشرح جدول
  • روابط جدول
  • یک پایگاه داده شامل چندین فایل می باشد
  • تکامل نرم افزار پایگاه داده
  • ایجاد یک پایگاه داده
  • نیاز استداده هاشیء گرایی شوند
  • نیاز است داده ها با مدلEnterprise تعریف شوند
  • توصیف محتوای پایگاه داده
  • مشخصات فیلد
  • قاعده فیلد مورد نیاز
  • چگونگی وارد کردن BookName
  • ایجاد یک پایگاه داده
  • پرسش با مثال
  • پردازش تجزیه ای فعال شده(OLAP)
  • OLAPمثال خروجی
  • پایگاه داده اصلی(DBA)
  • (KDD)دانش در پایگاه داده
  • فرایند بازاریابی دانش در پایگاه داده
  • DBMSمزایای
  • DBMSمعایب
  • خلاصه
  • فصل هشتم
  • پایه های ارتباط
  • OSIمدل مرجع
  • ISOصفحه وب
  • پروتکلهای ارتباطات کامپیوتری
  • بسته ها
  • آدرسهای شبکه
  • پروتکلهایی برای سیستم تلفن عمومی
  • عناصر مدل سیستمهای عمومی پیوندهای ارتباط دا ده
  • شبکه ها
  • انواع شبکه ها
  • شبکه محلی
  • توپولوژی معمول شبکه محلی ستاره ای
  • توپولوژی معمول شبکه محلی حلقوی
  • توپولوژی معمول شبکه محلی باس
  • انواع شبکه ها (ادامه)
  • شبکه های کنترل داده
  • شبکه ای از پایانه ها
  • شبکه ای از پردازش توزیع شده
  • ارتباطات سخت افزار
  • ارتباطات داده ای یک مودم
  • ارتباطات سخت افزاری (ادامه)
  • اتصالات ارتباطات
  • مدیریت شبکه
  • شبکه های بیسیم
  • یک شبکه با قابلیت موبایل (بدون سیم ، قابل حمل)
  • خلاصه
  • فصل نهم
  • MIS تعریف
  • MIS تلاش های اخیر در زمینه
  • MISیک از منابع سازمان
  • MISیک مدل
  • سیستم های اطلاعات سازمانی
  • سیستم های اطلاعات وظیفه ای
  • نرم افزار گزارش نویسی
  • مدیریت استثنا
  • یک گزارش درآمد اضافه کاری
  • فروش محصولات تولید شدهJUNEدر ماه
  • گزارش دریافت صورت حساب قدیمیMAY در 31
  • گزارش فروش در آخر هفتهMARCH 31
  • مدل سازی
  • مدل سازی ریاضی
  • انواع مدل های ریاضی
  • شبیه سازی
  • نمونه مدل سازی
  • بیشتر درباره مدل سازی
  • خروجی گرافیکی
  • چه نموداری استفاده شود
  • نمودار خطی بخش بندی شده
  • نمودار میله ای تقسیم بندی شده/بخش بندی شده
  • ملاحظات عوامل انسانی
  • کاهش ترس ها
  • MIS چشم اندازی از
  • MIS حل مشکل و
  • خلاصه

  مشخصات فنی محصول : پروژه کامپیوتر - سیستمهای اطلاعات مدیریت MIS
  بررسی تخصصی محصول : پروژه کامپیوتر - سیستمهای اطلاعات مدیریت MIS
  نظرات کاربران در مورد محصول : پروژه کامپیوتر - سیستمهای اطلاعات مدیریت MIS

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه