پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : داکیومنت پروژه کامپیوتر - پروژه طراحی سیستم کلینیک جراحی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 80,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کامپیوتر پروژه کامپیوتر پروژه های کامپیوتر داکیومنت

  نام محصول : داکیومنت پروژه کامپیوتر - پروژه طراحی سیستم کلینیک جراحی

  • مقدمه
  • تکنولوژی های مورد استفاده
  • معرفی Actor های سیستم
  • بیمار
  • مواردی که باید برای بیمار ثبت شود
  • فیلد های اطلاعاتی بیمار
  • مسئول پذیرش
  • مسئول ترخیص
  • اعمال انجام شده در زمان ترخیص
  • ثبت هایی که باید توسط ترخیص گر انجام شود
  • مدیر مرکز
  • ثبت هایی که باید زیر نظر مدیریت انجام شود
  • اطلاعات مهم برای مدیر
  • اپراتور اتاق عمل
  • پزشک (تیم پزشکی)
  • Use Case های سیستم
  • Use Case های تعریفی
  • Use Case تعریف پزشك
  • Use Case تعریف گروه های پزشكی
  • Use Case تعریف بیمه
  • Use Case تعریف گروه های عمل
  • Use Case تعریف عمل
  • Use Case تعریف بخش
  • Use Case تعریف دارو
  • Use Case تعریف نوع پذیرش
  • Use Case تعریف سرویس
  • Use Case تعریف كمك جراح
  • Use Case تعریف نوع ترخیص
  • Use Case انواع بیهوشی
  • Use Case تعریف واحد های دارویی
  • Use Case تعریف تعرفه ها
  • Use Case تعریف كای عمل
  • Use Case تعریف دارو های یك عمل
  • Use Case تعریف ست های عمل
  • Use Case تعریف استوك اتاق عمل
  • Use Case شرح عمل
  • Use Case تعریف كاربران
  • Use Case های عملی
  • Use Case پذیرش بیمار
  • Use Case درج مشخصات بیمار
  • Use Case درج مشخصات همراه (هان) بیمار
  • Use Case اتاق عمل
  • Use Case بخش
  • Use Case ترخیص
  • Use Case های گزارش گیری
  • Use Case بیماران بستری شده بیمه تكمیلی
  • Use Case بیماران سرپایی بیمه تكمیلی
  • Use Case همه بیماران
  • Use Case شخصی پزشك
  • Use Case مشخصات بیماران بستری شده
  • Use Case عمل های انجام شده پزشكان
  • Use Case عمل های یك بیمار
  • BPM (Business Process Model) های سیستم
  • پذیرش و ترخیص از دیدگاه بیمار
  • بیمار در خواست پذیرش می كند
  • مسئول پذیرش مشخصات بیمار را در سیستم ذخیره می كند
  • براساس نوع پذیرش به بیمارسرویس داده می شود وموردمعالجه قرارمی گیرد
  • صورت حساب بیمار بوسیله مامور ترخیص محاسبه می شود
  • صورت حساب را پرداخت كرده وترخیص می شود
  • بررسی عملكرد از دیدگاه مدیریت مركز
  • بررسی گزارشات مالی توسط پزشك
  • شرح فنی ماژول(Form) ها
  • مشخصات ظاهری فرم لیست پزشکان
  • امکانات فرم
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات ظاهری فرم پزشک
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات ظاهری فرم لیست گروههای پزشکی
  • مشخصات گرید یا لیست فرم گروههای پزشکی
  • مشخصات ظاهری فرم گروه پزشک
  • اجزای فرم
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات ظاهری فرم لیست بیمه ها
  • امکانات فرم
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات گرید یا لیست فرم لیست بیمه ها
  • مشخصات ظاهری فرم سازمانها
  • اجزای فرم
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات ظاهری فرم اطلاعات بخشها
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات گرید یا لیست فرم اطلاعات بخشها
  • مشخصات ظاهری فرم بخش
  • اجزای فرم
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات ظاهری فرم لیست داروها
  • امکانات فرم
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات گرید یا لیست فرم لیست داروها
  • مشخصات ظاهری فرم دارو
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات ظاهری فرم لیست واحد های دارو
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات ظاهری فرم لیست انواع پذیرش
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع پذیرش
  • مشخصات ظاهری فرم لیست سرویسها
  • امکانات فرم
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات گرید یا لیست فرم لیست سرویسها
  • مشخصات ظاهری فرم لیست کمک جراحان
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات گرید یا لیست فرم لیست کمک جراحان
  • مشخصات ظاهری فرم مشخصات کمک جراحان
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات گرید یا لیست فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص
  • مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات ظاهری فرم لیست انواع بیهوشی
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع بیهوشی
  • مشخصات ظاهری فرم انواع بیهوشی
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات ظاهری فرم تعریف تعرفه دولتی
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات ظاهری فرم تعریف کای جراحی
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات ظاهری فرم لیست ستها
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها
  • مشخصات ظاهری فرم استوک اتاق عمل
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات ظاهری فرم لیست عملها
  • امکانات فرم
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها
  • مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها
  • مشخصات ظاهری فرم ورود به برنامه
  • مشخصات ظاهری فرم پذیرش بیمار
  • امکانات فرم
  • دکمه های این فرم
  • مشخصات ظاهری فرم مشخصات بیمار
  • امکانات فرم
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات گرید یا لیست فرم مشخصات
  • مشخصات ظاهری فرم مشخصات همراه بیما
  • امکانات فرم
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات گرید یا لیست فرم مشخصات همراه بیمار
  • مشخصات ظاهری فرم اتاق عمل
  • امکانات فرم
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل
  • مشخصات ظاهری فرم بخش
  • امکانات فرم
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل
  • مشخصات ظاهری فرم ترخیص
  • امکانات فرم
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات گرید یا لیست فرم ترخیص
  • مشخصات ظاهری فرم عمل
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • کلیه فرمهای مربوط گزارشات مختلف
  • فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری برای بیمه
  • مشخصات گرید یا لیست فرم
  • فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران سرپایی برای بیمه
  • مشخصات گرید یا لیست فرم
  • فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری برای بیمه تکمیلی
  • مشخصات گرید یا لیست فرم
  • فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران سرپایی برای بیمه تکمیلی
  • مشخصات گرید یا لیست فرم
  • فرمهای مربوط به گزارش گیری ازهزینه همه بیماران
  • مشخصات گرید یا لیست فرم
  • فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری شده
  • مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران
  • فرمهای مربوط به گزارش گیری از عملهای انجام شده پرشکان
  • مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده
  • فرمهای مربوط به گزارش گیری ازحق العملهای پزشکان
  • مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده
  • فرمهای مربوط به گزارش گیری از صورت حساب بیماران سرپایی
  • مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده
  • فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه اتاق عمل
  • مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده
  • فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه بیهوشی هر پزشک
  • مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه بیهوشی هر پزشک
  • فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه داروهای اتاق عمل
  • مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه داروهای اتاق عمل
  • فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه سرویسها
  • مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه سرویسها
  • فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه داروهای آزاد بیماران بیمه ای
  • مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه داروهای آزاد بیماران بیمه ای
  • فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه کلی داروهای آزاد
  • مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه کلی داروهای آزاد
  • فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه لباس بیماران
  • مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه لباس بیماران
  • فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه غذای بیماران
  • مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه کلی غذای
  • فرمهای مربوط به گزارش گیری ازحق العملهای خاص پزشکان
  • مشخصات گرید یا لیست فرم حق العملهای خاص پزشکان
  • فرم مربوط به تغییر کلمه عبور
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • فرم مربوط به تعویض کاربر
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • فرم مربوط به تغییر کلمه عبورپزشکان
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • مشخصات گرید یا لیست فرم تغییر کلمه عبورپزشکان
  • فرم مربوط به ماشین حساب
  • فرم مربوط به پشتیبان گیری
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • فرم مربوط به تعیین مسیرپشتیبان گیری
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • فرم مربوط به بازیابی پشتیبان
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • فرم مربوط به تغییر پنل
  • فیلترهای فرم
  • دکمه های فرم
  • ERD های سیستم
  • عمل ها
  • روابط میان پزشكان و سرویس ها
  • شرح حال برای عمل
  • شرح حال كلی
  • تخصیص دارو برای عمل
  • نتیجه گیری
  • منابع و ماخذ

  مشخصات فنی محصول : داکیومنت پروژه کامپیوتر - پروژه طراحی سیستم کلینیک جراحی
  بررسی تخصصی محصول : داکیومنت پروژه کامپیوتر - پروژه طراحی سیستم کلینیک جراحی
  نظرات کاربران در مورد محصول : داکیومنت پروژه کامپیوتر - پروژه طراحی سیستم کلینیک جراحی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه