پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : پایان نامه کارشناسی نرم افزار - بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی (OLAP) و استفاده از الگوهای آمار

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 250,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کامپیوتر پایان نامه کامپیوتر پایان نامه های کامپیوتر نرم افزار

  نام محصول : پایان نامه کارشناسی نرم افزار - بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی (OLAP) و استفاده از الگوهای آمار

  • ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪10‬
  • اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی
  • ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ
  • ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار
  • ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی داده ﻫﺎ از دﻳﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  • ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی
  • Grid‬در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ 10g
  • اﻧﺒﺎر داده ﭼﻴﺴﺖ؟‬
  • ﭼﺮا ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ؟‬
  • ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺎرﻳﺨﻲ
  • ﻇﻬﻮر اﻧﺒﺎر داده
  • از ﻣﺪﻟﺴﺎزی ارﺗﺒﺎط –موجودیت (E-R)استفاده نکنید
  • ﻣﺪل ﺳﺎزی اﺑﻌﺎد
  • ﺟﺪول ﺣﻘﻴﻘﻲ
  • ﺟﺪول اﺑﻌﺎدی (ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی
  • ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺰن
  • ﭘﻴﻜﺮ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮای ﻳﻚ اﻧﺒﺎر
  • معماری سرویس دهنده
  • معماری پایگاه داده اراکل
  • فصل دوم : ابزار های انبار اراكل
  • کدام ابزار
  • سازنده انبار اوراکل یا OWB
  • تنظیم سازنده انبار
  • مشتری سازنده انبار اراکل
  • اهداف و منابع داده ها
  • تعریف جداول موجود در انبار داده هایمان
  • ایجاد ابعاد
  • ایجاد یک مکعب
  • تعریف منبع برای هدف نقشه کشی ها
  • تایید طرح
  • ایجاد طرح
  • استقرار طرح
  • کاشف اراکل
  • چرا Discoverer
  • تنظیم محیط
  • پرس و جو با استفاده از Plus Discoverer
  • گزارشات اراکل 10g
  • ایجاد یک گزارش با استفاده از سازنده گزارش
  • مثال های بیشتر از گزارش های اراکل
  • انتشار گزارش
  • خلاصه
  • فصل سوم : انبار داده و وب
  • بررسی بیشتر
  • اینترنت و اینترانت
  • نرم افزار اراکل برای انبار داده
  • سرور کاربردی اراکل10g
  • چرا یک پرتال تنظیم می کنند
  • پرتال AS Oracle
  • Discoverer
  • انتشار یک پورت لت
  • ایجاد گزارش استاتیک
  • خصوصی سازی اراکل
  • انبار داده ها و هوشمندی تجارت الکترونیکی
  • فصل چهارم: OLAP
  • چرا نیاز به انتخاب اراکل OLAP داریم
  • کاربردهای OLAP
  • ROLAP و MOLAP
  • اراکل OLAP
  • معماری اراکل OLAP
  • فضاهای کاری آنالیزی
  • مدل چند بعدی
  • ایجاد فضای کاری آنالیزی
  • تعریف متاداده OLAP برای شمای رابطه ای
  • دیدگاه های متاداده OLAP و ارزیابی آن
  • مدیر فضای کاری آنالیزی
  • ایجاد ویزارد فضای کاری آنالیزی
  • تجدید فضای کاری آنالیزی
  • ایجاد یک طرح تجمعی
  • فعال سازهای فضای کاری آنالیزی
  • پرس وجوی فضاهای کاری آنالیزی
  • DML OLAP
  • بسته DBMS-AW
  • دسترسی SQL به فضای کاری آنالیزی
  • OLAP API و اجزاء BI
  • خلاصه
  • فصل پنجم : داده كاوی اراكل
  • داده کاوی در پایگاه داده اوراکل g10
  • روش های داده کاوی اوراکل
  • قوانین پیوستگی
  • گروهبندی
  • استخراج ویژگی
  • طبقه بندی
  • بازگشت
  • استاندارد PMML
  • فرمت داده
  • آماده سازی داده
  • استفاده از واسط های داده کاوی اوراکل
  • نصب و پیکربندی
  • روند آنالیز داده کاوی
  • مثالی با استفاده از جاوا API
  • مثال استفاده از روال های PL/SQL
  • خلاصه
  • فصل ششم: قابلیت دسترسی بالا و انبار داده
  • مقدمه
  • یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا چیست
  • ویژگی های یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا
  • نقش بهترین تجربیات عملکردی
  • مرور اجمالی پایگاه داده اوراکل 10g با ویژگی قابلیت دسترسی بالا
  • حفاظت در برابر نقص های سخت افزاری/ نرم افزاری
  • گروههای با عملکرد حقیقی (RAC)
  • ذخیره سازی مطمئن
  • آشکار سازی و نمایش خط
  • مدیریت منابع
  • حفاظت در برابر فقدان داده
  • بازیابی از نقص(خطا) متوسط
  • بازیابی از خطاهای انسانی با استفاده از flash back
  • بازیابی خطا بوسیله گارد یا نگهبان داده
  • معماری حداکثر قابلیت دسترسی اوراکل
  • حفاظت متا داده
  • مدیریت زمان برنامه ریزی شده
  • پیکربندی مجدد نمونه پویا
  • حفظ آنلاین
  • تعریف مجدد آنلاین
  • ارتقاء درجه
  • مدیریت طول عمر اطلاعات

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه کارشناسی نرم افزار - بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی (OLAP) و استفاده از الگوهای آمار
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه کارشناسی نرم افزار - بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی (OLAP) و استفاده از الگوهای آمار
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه کارشناسی نرم افزار - بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی (OLAP) و استفاده از الگوهای آمار

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه