پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : پایان نامه ارشد کامپیوتر - ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 300,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کامپیوتر پایان نامه ارشد کامپیوتر پایان نامه های ارشد کامپیوتر

  نام محصول : پایان نامه ارشد کامپیوتر - ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس

  • چکیده
  • مقدمه
  • فصل اول
  • کلیات معماری سرویس گرا
  • تعاریف اولیه
  • معماری سرویس گرا (SOA)
  • اهداف تحقیق
  • پیشینه تحقیق
  • روش کار و تحقیق
  • مقایسه ای بر مدلهای توسعه وابسته به معماری
  • توسعه مبتنی بر object
  • توسعه مبتنی بر مؤلفه
  • محاسبات توزیع یافته
  • معماری سرویس گرا
  • توسعه مبتنی بر سرویس
  • قابلیتهای سبک معماری سرویس گرا
  • مولفه های SOA
  • اصول سرویس گرائی
  • سرویسها قابل استفاده مجدد هستند
  • به اشتراک گذاری یک پیمان
  • سرویسها پیوند ضعیفی دارند
  • ایجاد تجرد در سطح واسط سرویس
  • ترکیب سرویسها امکان پذیر است
  • سرویسها خود مختار هستند
  • سرویسها فاقد وضعیت هستند
  • سرویسها قابل کشف شدن هستند
  • سرویس گرائی و تشکیلات سازمانی
  • لایه های سرویس
  • چه منطقی باید توسط سرویسها ارائه شود
  • سرویسها چگونه با منطق کاربردی موجود ارتباط خواهند داشت
  • سرویسها چگونه منطق فرایند کسب و کار را به بهترین صورت نمایش می دهند
  • نحوه ایجاد و استقرار سرویسها چگونه باشد تا سرعت عمل افزایش یابد
  • سطوح انتزاعی
  • لایه سرویس کاربردی
  • لایه سرویس تجاری
  • لایه سرویس همنوائی
  • معرفی سلسله مراتب حاصل از لایه بندی با یک مثال
  • سرویسهای Agnostic
  • فصل دوم
  • تحلیل مبتنی بر سرویس
  • چرخه حیات معماری SOA
  • استراتژی های تحویل SOA
  • روش پایین به بالا ( Bottom Up)
  • روش بالا به پایین(Top Down)
  • روش meet-in-the-middle
  • تحلیل سرویس گرا
  • اهداف تحلیل سرویس گرا
  • پروسه تحلیل سرویس گرا
  • تعریف نیازمندیهای اتوماتیک سازی تجارت
  • شناسایی سیستم های اتوماتیک سازی موجود
  • مدلسازی سرویس های موجود
  • فصل سوم
  • الگوها و اصول طراحی
  • نکات قابل توجه طراحی سرویس
  • مدیریت دانه بندی سرویس و مؤلفه
  • طراحی برای قابلیت استفاده مجدد
  • طراحی برای قابلیت ترکیب سرویس
  • اتصال و همبستگی
  • رهنمودهای عمومی
  • استانداردهای نامگذاری
  • طراحی عملیات سرویس به شکلی که ذاتا قابل توسعه باشد
  • تعیین متقاضیان مطرح سرویس
  • الگوهای طراحی و انواع معماری
  • الگوها
  • طراحی بنیادی
  • فصل چهارم
  • راهکارپیشنهادی
  • مرحله 1 بازبینی لایه بندی سیستم SOA
  • فعالیت 1 مروری بر استراتژیهای لایه بندی
  • استراتژی Responsibility-based
  • استراتژی Reuse – based
  • استراتژی چند بعدی
  • فعالیت 2 بازبینی لایه بندی فاز تحلیل
  • لایه کاربردی
  • لایه سرویس تجاری
  • لایه سرویس همنوایی
  • فعالیت 3 معرفی لایه های تخصصی تر
  • لایه داده
  • مدیریت پیچیدگی با لایه انتزاعی داده
  • فواید تجرد داده
  • لایه دسترسی سرویس
  • لایه تعامل
  • اشتراک منابع
  • presentation
  • Generation and modification
  • storage
  • ارتباط و تعاملات شخصی
  • مدیریت سازمان
  • Service logic
  • Service data
  • Service content
  • Service profile
  • Locking Mechanism
  • Presentation Control
  • User Presence Management
  • Organization Management
  • Communication Means
  • مرحله 2 تحلیل تغییر پذیری
  • فعالیتهای تحلیل سیستم منفرد
  • عناصر اصلی مدل تغییر پذیری
  • تغییرپذیری در SOA
  • Business process layer
  • Service layer
  • Interface layer
  • Service component layer
  • فعالیت 1 شناسایی انواع تغییرپذیری
  • تغییرپذیری در گردش کار
  • تغییرپذیری در ترکیب
  • تغییرپذیری در واسط
  • تغییرپذیری در منطق
  • فعالیت 2 مدلهای موجود برای تغییرپذیری
  • کاربرد مدلهای تغییرپذیری
  • فعالیت 3 گروهبندی و مدلسازی تغییرپذیری
  • فعالیت 4 نگاشت نقاط تغییرپذیر
  • فعالیتهای طراحی مبتنی بر سرویس
  • تغییر پذیری عملیاتها و پارامترها
  • تغییر پذیری در انتقال
  • تغییرپذیری در هدایت خطاها
  • تغییر پذیری در نقاط انتهائی
  • مرحله 3 سرویسهای فاز طراحی
  • Common language
  • Vertical slicing
  • Effective estimating
  • Separation of code segment with different reuse characteristic
  • Choosing the right implementation strategy
  • Managing change
  • فعالیت 1 تعیین انواع سرویسها
  • Basic service
  • Gateways
  • Adapters
  • Façades
  • Functionality adding service
  • Process-Centric Service
  • Encapsulate process complexity
  • Enable load balancing
  • Leverage multi-channel application
  • Separate process logic
  • Public Enterprise Services
  • nterface at the business document level
  • Decoupling
  • Security
  • Accounting/Billing
  • SLA
  • فعالیت 2 جایگاه سرویسهای کنترلی
  • Interaction service
  • Information service
  • Access service
  • Partner service
  • مرحله 4 مروری بر دانه بندی
  • ترکیب سرویسها
  • فعالیت 1 تکنیک دانه بندی سرویسها و چند دانه ای بودن
  • فعالیت 2 متدهای چنددانه ای سرویسها
  • مرحله 5 مدلسازی فرایند
  • استفاده ازمدلهای فرایند برای طراحی معماری سرویس گرا
  • ابزار مدلسازی فرایند
  • Inefficiency
  • Inconsistency
  • Inflexibility
  • فعالیت طراحی فرایند کسب و کار مبتنی بر سرویس
  • گام اول تعاملات
  • فصل پنجم
  • بررسی موردی
  • انتخاب بررسی موردی
  • سیستم سفارش کالا
  • سناریوی مربوط به بررسی موردی
  • سرویسهای کاندید فاز تحلیل
  • گام اول : مرور لایه بندی
  • گام دوم : تحلیل تغییرپذیری
  • انتخاب مدل تغییرپذیری
  • گروهبندی و مدلسازی variant points
  • نگاشت نقاط تغییرپذیر
  • گام سوم : شناسایی انواع سرویسهای فاز طراحی
  • گام چهارم : مروری بر دانه بندی
  • گام پنجم :مدلسازی سرویس فرایند
  • تحلیلی بر راهکار پیشنهادی
  • فصل ششم
  • نتیجه گیری و پیشنهادات
  • نتیجه گیری
  • پیشنهادات
  • پیوستها
  • بخشی از XML File مربوط به سرویس فرایند OrderProcessService
  • منابع فارسی

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه ارشد کامپیوتر - ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه ارشد کامپیوتر - ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه ارشد کامپیوتر - ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه