پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : پایان نامه کامپیوتر- بررسی معماری ها و روش های طراحی سیستم های قابل پیکربندی مجدد

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 250,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کامپیوتر پایان نامه کامپیوتر پایان نامه های کامپیوتر

  نام محصول : پایان نامه کامپیوتر- بررسی معماری ها و روش های طراحی سیستم های قابل پیکربندی مجدد

  • مقدمه
  • تاريخچه محاسبات قابل پيکر بندی مجدد
  • مفهوم پيكربندي مجدد
  • محاسبات قابل پيکربندی مجدد وسخت افزار قابل پيکربندی مجدد
  • پيش زمينه
  • سيستم بدون پيکربندی
  • پيکربندی مجدد منطقی
  • پيکربندی مجدد مجموعه دستورات
  • پيکربندی مجدد ايستا و پويا
  • پيکربندی مجدد در زمان کامپايل (CTR)
  • پياده سازی سيستم های CTR
  • بينايی با تقويت موج زنده ( Real Time Stereo Vision )
  • پيکربندی مجدد زمان اجرا Run – Time Reconfiguration (RTR)
  • RTR کلی (Global RTR )
  • ملاحظات پياده سازی
  • پياده سازی های سيستم های RTR کلی
  • شناسايی هدف خودکار ATR
  • IMPUTER
  • RTR محلی
  • ملاحظات پياده سازی
  • RRANN وRRANN2
  • DISC
  • مروري بر معماري‌ها و روش‌هاي طراحي سيستم‌هاي قابل‌ پيكربندي مجدد
  • ديدگاه اول
  • معماری های سطح سيستمی
  • ساختار قابل پيکربندی مجدد
  • واحدهای عملياتی قابل پيکربندی مجدد
  • شبکه‌ي اتصال داخلی قابل پيکربندی مجدد
  • راههای در حال پيدايش
  • تکنيک های با توان مصرفی کم
  • معماری های غير همزمان (Asynchronous )
  • ميکروالکترونيک ملکولی
  • معماري‌ها : گرايشات اصلی
  • ساختارهای با اجزای بزرگ
  • توابع ناهمگن
  • هسته های نرم
  • ديدگاه دوم
  • طبقه بندی با توجه به جزبندی بلاک های سازنده
  • طبقه بندی با توجه به شکل پيکربندی
  • معاري‌های قابل پيکربندی مجدد ايستا
  • معماري‌های قابل پيکربندی مجدد پويا
  • معماري‌های قابل پيکربندی مجدد پويای تک بستری
  • معماري‌های قابل پيکربندی مجدد ناحيه ای
  • تزويج
  • روشهای طراحی
  • طراحی همه منظوره
  • تفسير و مديريت محدوديت
  • روش کامپايل هدايت شده توسط منبع
  • طراحی خاص منظوره
  • پردازش سيگنال ديجيتال
  • مسئله بهينه سازی طول کلمه
  • مثالی از روند بهينه سازی
  • روشهای طراحی ديگر
  • روش های کلی طراحی
  • سفارشی کردن در زمان اجرا
  • پردازنده ها با دستورات نرم ( Soft instruction procossors )
  • کامپايل با FPGA های چندگانه
  • طراحی همروند سخت افزار / نرم افزار
  • کامپايل بدون تفسير
  • جهت های در حال پيدايش
  • بازبينی
  • کامپايل قابل تنظيم سخت افزاری
  • فناوری‌های سخت‌افزار قابل پيکربندی مجدد
  • آرايه های گيتی با قابليت برنامه ريزی ميدانی (FPGA )
  • II Altera Stratix
  • معماری
  • جزء بندی
  • فناوری
  • پيکربندی مجدد
  • ديگر ملاحظات
  • روند طراحی
  • ناحيه ی کاربرد
  • Altera Cyclone II
  • معماری
  • جزء بندی
  • فناوری
  • پيکربندی مجدد
  • نکات ديگر
  • روند طراحی
  • ناحيه کاربرد
  • Xilinx Virtex4
  • Xilinx Spartan-3
  • Quicksilver ADAPT2000 Adaptive Computing Machine System IC Platform
  • پردازنده ی IPflex DAPDNA-2
  • قطعه با ساختار قابل پيکربندی مجدد Motorola MRC6011
  • پردازنده ی Picochip PC102 – Pico Array
  • قطعه‌ی منطقی قابل پيکربندی Leopard Logic Gladiator
  • هسته های قابل پيکربندی مجدد تعبيه شده
  • هسته های DSP قابل پيکربندی مجدد
  • PACT XPP IP Cores
  • Elixent DFA1000
  • روند طراحی برای سيستم های قابل پيکربندی مجدد بر روي تراشه (SoC)
  • مقدمه
  • ملزومات روند طراحی برای سيستم های قابل پيکربندی مجدد بر روی تراشه
  • مروری بر روش های متداول طراحی سطح سيستم
  • ملزومات روند طراحی برای سيستم های قابل پيکربندی مجدد بر روی تراشه
  • ذکر مشخصات سيستم
  • تقسيم بندی و نگاشت سخت افزاری و نرم افزاری
  • طراحی معماری
  • رويکرد طراحی پيشنهاد شده برای SoC های قابل پيکربندی مجدد
  • طراحی سطح سيستم SLD
  • طراحی تفصيلی (DD)
  • طراحي پياده سازي (ID)
  • مسايل پيکربندی مجدد در روند طراحی پيشنهادی
  • مسايل پيکربندی مجدد در طراحی سطح سيستم
  • نيازمندي‌ها و الزامات برای پيکربندی مجدد
  • مشخصه قابل اجرا
  • پويش فضای طراحی
  • مسايل پيکربندی مجدد در طراحی تفصيلی
  • مسايل پيکربندی مجدد در طراحی پياده سازی
  • نتيجه گيری
  • رويکرد بر مبنای SYSTEM C
  • مقدمه
  • مروری بر SYSTEMC 2.0
  • کانال ها
  • پورت ها و واسط ها
  • رويدادها و حساسيت پويا
  • مروری بر گسترش های بر مبنای System C
  • عبارات و مفاهيم خاص رويکرد بر مبنای System C که در بخش های آينده استفاده می شوند در زير تعريف شده اند
  • قطعه ی نامزد
  • ساختار قابل پيکربندی مجدد پويا (DRCF)
  • قطعه ی DRCF
  • قالب DRCF
  • رويکرد تخمين زنی برای پشتيبانی از تحليل سيستم
  • ايجاد گراف شار داده/کنترل از کد C
  • تخمين سخت افزار بر مبنای سنتز سطح بالا
  • تخمين نرم افزار بر پايه ی قابليت نگاشت يافتن
  • انتخاب قطعه ی نامزد
  • مدل کردن سربار پيکربندی مجدد
  • قالب پارامتری شده DRCF
  • قطعه ی DRCFو مدل RSoC
  • مبدل خودکار برای گسترش های بر مبنای SystemC
  • مثالی از فرآيند تبديل
  • استفاده از مدل های بارکاری برای پويش فضای طراحی
  • نتيجه گيری

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه کامپیوتر- بررسی معماری ها و روش های طراحی سیستم های قابل پیکربندی مجدد
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه کامپیوتر- بررسی معماری ها و روش های طراحی سیستم های قابل پیکربندی مجدد
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه کامپیوتر- بررسی معماری ها و روش های طراحی سیستم های قابل پیکربندی مجدد

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه