پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : تحقیق نرم افزار - معرفی و بررسی نرم افزار آماری SPSS

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 120,000 ریال

با تخفیف 84,000 ریال

همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کتمپیوتر تحقیق کامپیوتر مقالات کامپیوتر مقاله کامپیوتر SPSS نرم افزار

  نام محصول : تحقیق نرم افزار - معرفی و بررسی نرم افزار آماری SPSS

  • شروع با SPSS
  • فصل 2
  • تور مقدماتی: SPSS تحت ویندوز
  • Help همیشه در دسترس شماست
  • كپی كردن دیسكت داده‏ها
  • فصل 3
  • شمارش پاسخ ها
  • توصیف متغیرها
  • Value Labels
  • روش به دست آوردن یك جدول فراوانی
  • Format : ظاهر جدول فراوانی
  • Order by
  • Statistics : آماره های تك متغیره
  • فصل 4
  • محاسبه شاخص‏های آماری توصیفی
  • شاخص های پراكندگی
  • دامنه تغییرات
  • واریانس و انحراف معیار
  • ضریب تغییرات
  • مقایسه گروهها
  • Layers
  • Options
  • Statistics
  • Statistics for First Layer
  • فصل 6
  • مشاهده توزیع ها
  • نمودارها
  • هسیتوگرام‏ها و نمودارهای ساقه و برگ
  • نمودار ساقه و برگ (Stem-and-leaf plot)
  • نمودارهای مستطیلی
  • اشكال گرافیكی
  • گروههای انتخاب زیر در دسترس می باشند
  • Boxplots
  • Descriptive
  • Spread vs. Level with Levene Test
  • Normality plots with tests
  • فصل 7
  • شمارش پاسخ ها در تركیب چند متغیر
  • Layers : سه یا چند متغیر در یك زمان
  • Cell : درصدها، مقادیر منتظره و باقی مانده‏ها
  • Counts
  • Percentages
  • Residuals
  • Format
  • Row Order
  • فصل 10
  • توزیع نرمال
  • نمونه های یك توزیع نرمال
  • میانگین های یك توزیع نرمال
  • روش به دست آوردن همبستگی دو متغیره
  • علاوه بر این دستور Correlation می تواند
  • Correlation Coefficients
  • Pearson
  • Kendall’s tau-b
  • Spearman
  • Test of Significance
  • Flag Significant Correlation
  • Options
  • Statistics- آماره‏های انتخابی عبارتند از
  • Means and standard deviations
  • Cross –Product deviation and Covariances
  • Missing Values – گزینه در دسترس عبارتند از
  • Exclude case pairewise
  • رسم نمودار در SPSS
  • مرور كلی
  • ایجاد نمودار
  • مشاهده نمودار
  • ویرایش نمودار
  • ذخیره كردن نمودار
  • چاپ نمودار
  • ایجاد نمودار جهت مقایسه گروهها
  • گزینه‏های خلاصه داده‏ها
  • ایجاد نمودار جهت مقایسه نمونه‏ها
  • تغییر دادن آماره توصیفی
  • گزینه ‏های ایجاد نمودارها
  • ویرایش نمودارها
  • تغییر دادن گزینه های نمودار
  • اشاره به نمودارهای در حال ویرایش
  • ذخیره كردن فایل‏های نمودار
  • نمودارهای استفاده شده در این كتاب
  • نمودارهای ستونی
  • نمودارهای خطی و سطحی
  • نمودارهای خطی و سطحی
  • نمودارهای دایره‏ای
  • نمودارهای مستطیلی
  • هیستوگرام‏ها
  • نمودارهای احتمال نرمال
  • تبدیل و انتخاب داده‏ها
  • تبدیل داده‏ها
  • نگاه كلی به تبدیل داده‏ها
  • ذخیره كردن تغییرات
  • ایجاد تاخیر در اجرای روند تبدیل‏ها
  • كد بندی مقادیر
  • محاسبه متغیرها
  • صفحه محاسب
  • كد بندی خودكار
  • تبدیل های شرطی
  • اوپراتورهای مفید درعبارات شرطی
  • انتخاب نمونه
  • انتخاب موقت یا دائمی
  • سایر روشهای انتخاب

  مشخصات فنی محصول : تحقیق نرم افزار - معرفی و بررسی نرم افزار آماری SPSS
  بررسی تخصصی محصول : تحقیق نرم افزار - معرفی و بررسی نرم افزار آماری SPSS
  نظرات کاربران در مورد محصول : تحقیق نرم افزار - معرفی و بررسی نرم افزار آماری SPSS

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه