پرتال جامع دانشجویان کامپیوتر

نام محصول : پاورپوینت کامپیوتر - تحقیق پاورپوینت بررسی سیستم های عامل

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه کامپیوتر هفت
قیمت: 200,000 ریال

با تخفیف 160,000 ریال

همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته کتمپیوتر تحقیق کامپیوتر مقالات کامپیوتر مقاله کامپیوتر پاورپوینت کامپیوتر سیستم عامل

  نام محصول : پاورپوینت کامپیوتر - تحقیق پاورپوینت بررسی سیستم های عامل

  • فصل اول
  • نگاه کلی به سخت افزار
  • واحد پردازش مرکزی processing unit control
  • واحد پردازش مرکزی
  • ثباتهای پردازنده
  • حافظه
  • ثبات قابل روئیت برای کاربرد
  • ثبات های آدرس
  • ثبات های کنترل وضعیت
  • چرخه دستورالعمل
  • وقفه
  • رایجترین وقفه ها
  • وقفه
  • اعمال ریز پردازنده در یکی از چهار کرده زیر قرار دارد
  • پردازش یک وقفه
  • وقفه های چند گانه
  • چند برنامگی
  • سلسه مراتب حافظه
  • توضیحات درباره نمودار فوق
  • حافظه پنهان
  • نقش حافظه نهان
  • اصول حافظه پنهان
  • طراحی حافظه پنهان
  • روشهای انتقال ورودی / خروجی
  • ورودی/خروجی برنامه سازی شده
  • گروههای دستورالعمل های ورودی /خروجی
  • ورودی خروجی مبتنی بر مولفه
  • دسترسی مستقیم به حافظه
  • فصل دوم
  • نگاه کلی به سیستم عامل
  • وظایف سیستم عامل
  • سه هدف سیستم عامل
  • برنامه های سودمند
  • وظایف سیستم عامل
  • سیستم عامل به عنوان مدیر منابع
  • هسته سیتم عامل
  • دلایل تغییر سیستم عامل
  • تکامل تدریجی سیستم عامل
  • پردازش ردیفی
  • مسئله اصلی سیستم های اولیه
  • سیتم های دسته ای
  • ناظر
  • نحوه عملمکرد سیستم عامل دسته ای
  • مزایای سیستم عامل دسته ای
  • سیستم های چند برنامه ساده
  • سیتم های اشتراک زمانی
  • چند برنامگی دسته ای در مقابل اشتراک زمانی
  • دستاوردهای اصلی
  • فرآیندها
  • سه محور برای ایجاد وتوسعه سیستم کامپیوتر
  • علت بروز خطاها در سیستم نرم افزاری
  • اجزاء یک فرآیند
  • ثبات های پایه و حد
  • پنج مسئولیت اصلی در مدیریت حافظه
  • حفاظت از اطلاعات و ایمنی
  • زمانبندی و مدیریت اطلاعات
  • ساختار سیستم
  • برای رفع مشکل
  • سطوح سیستم عامل سلسله مراتبی
  • ویژگی های سیستم عامل های جدید
  • معماری ریز هسته
  • چند نخی
  • چند پردازشی متقارن
  • امتیازات چند پردازشی متقارن نسبت به معماری تک پردازنده
  • سیستم های عامل توزیعی
  • طراحی شیء گرا
  • نگاهی کلی بهWINDOWS NT
  • معماری NT
  • مجری NT
  • مولفه های خدمات سیستم
  • مهمترین مفاهیم شیئ گرا که در NTبه کاررفته
  • سیستم UNIX
  • بخشهای سیستم UNIX
  • فصل سوم
  • شرح و کنترل فرآیند
  • حالات فرآیند
  • نمو دار تغییر حالت
  • نمودار صف بندی
  • ایجاد و پایان فرآیند
  • معمولا چهار حادثه موجب به ایجاد فرآیند می گردد
  • پایان فرآیند
  • انواع خطا
  • پنج حالت ممکن برای فرآیند
  • مدل پنج حالته برای فرایند
  • انواع حوادثی که منجر به تغییر حالت شده
  • در اکثر اوقات پردازنده بی کار می ماند برای این کار راه حل های زیر پیشنهاد می شود
  • فرآیند معلق
  • دلایل تعلیق فرآیند
  • ساختارهای کنترلی سیستم عامل
  • انواع جداول
  • ساختار کنترلی فرآیند
  • اجزای متداول تصویر یک فرآیند
  • اطلاعات مربوط به یک بلوک فرآیند حاوی
  • نقش بلوک کنترل فرآیند
  • مشكلات بلوك كنترل فرایند دارای برای حفاظت
  • کنترل فرآیند
  • ایجاد فرآیند
  • تعویض فرآیند
  • تغییر حالت فرآیند
  • مدیریت فرآیند در UNIX SVR4
  • حالات فرآیند در UNIX
  • تصویر فرآیند در UNIX
  • مدخل جدول فرآیند در UNIX
  • ناحیه Uدر UNIX
  • کنترل فرآیند
  • فصل چهارم
  • نخها، چندپردازشی متقارن و ریز هسته ها
  • فرآیندها و نخ ها
  • چند نخی
  • موارد همراه فرآیند
  • مقاسیه فرآیند تک نخی و چند نخی
  • حالات نخ
  • همگام سازی نخ ها
  • به دو دلیل از نخ جداگانه برای رسم مجدد صفحه نمایش استفاده می کنند
  • نخهای سطح کاربر
  • نخهای سطح هسته
  • امتیاز نخ سطح کاربر به سطح هسته
  • اشکال نخ های سطح کاربر به سطح هسته
  • رفع اشکال نخ های سطح کاربر به سطح هسته
  • امتیاز نخ های سطح هسته
  • عیب اصلی نخ های سطح هسته
  • رویکردهای ترکیبی
  • رابط بین نخ ها و فرآیندها
  • روش های پیاده سازی رابط چند به چند
  • معماری چند پردازشی متقارن
  • سازمان چند پردازنده متقارن
  • ملاحظات طراحی سیستم عامل چند پردازنده ای
  • ریز هسته ها
  • معماری ریز هسته
  • مزایای ریز هسته
  • کارایی ریز هسته
  • طرح ریز هسته
  • سه روش زیر برای حمایت مدیریت حافظه مجازی و صفحه بندی خارجی
  • ارتباط داخلی فرآیند
  • مدیریت ورودی و خروجی و وقفه ها
  • مدیریت نخ و چند پر دازشی متقارن درWindows NT
  • خصوصیات شیء فرایند
  • خصوصیت شیء نخ
  • حالت های نخ
  • مدیریت نخ و جند پردازشی متقارن در Solaris
  • اجرای نخ
  • راه حل solaris برای اداره وقفه
  • فصل پنجم
  • همزمانی
  • انحصار متقابل و همگام سازی
  • همه موضات محوری در طراحی سیستم عامل به مدیریت فرایند ها و نخ ها مربوط است
  • همزمانی در سه زمینه متفاوت طراحی می گردد
  • نیاز اصلی برای حمایت از فرآیند های همزمان، توان اعمال ا نحصار متقابل است
  • اصول همزمانی
  • ملاحظات سیستم عامل در همزمانی
  • محاوره فراینده ها
  • شرایط اساسی در راه حل صحیح
  • همکاری فرایند ها توسط اشتراک
  • همکاری فرایند ها توسط ارتباط
  • ملزومات انحصار متقابل
  • انحصار متقابل: رویکرد نرم افزاری
  • الگوریتم DEKKER
  • الگوریتم Peterson
  • انحصار متقابل: حمایت سخت افزار
  • از کار انداختن وقفه
  • دستور العمل آزمون و مقدار گذاری
  • ویژگیهای رویکرد دستورالعمل ماشین
  • معایب رویکرد دستورالعمل ماشین
  • راهنماها
  • ناظرها
  • ناظر با علامت
  • تبادل پیام
  • همگام سازی
  • آدرس دهی
  • ارتباط غیر مستقیم فرایندها
  • قالب پیام
  • نظام صف بندی
  • وضعیت صفهای فرایندها
  • فصل ششم
  • همزمانی: بن بست و گرسنگی
  • اصول بن بست
  • انواع منابع
  • شرایط بن بست
  • سه رویکرد در برخورد با بن بست
  • پیشگیری از بن بست
  • مزایای پیشگیری از بن بست
  • کشف
  • اجتناب
  • دو رویکرد برای اجتناب از بن بست
  • عدم تخصیص
  • امتیاز اجتناب از بن بست
  • ترمیم : (بعد از کشف بن بست)
  • راهبرد مجتمع برای بن بست
  • مسئله تغذیه فیلسوفان
  • راهکارهای هم زمانی در unix
  • حافظه مشترک
  • راهنماها
  • علائم
  • اولیه های همگام سازی نخ در solaris
  • راهکارهای همزمانی در windows NT
  • فصل هفتم
  • مدیریت حافظه
  • نیازهای مدیریت حافظه
  • مزایای سازمان دهی منطقی
  • علت نا کارآمدی سازمان دهی فیزیکی
  • روش های مدیریت حافظه
  • مزایا
  • معایب
  • تکه تکه داخلی
  • صفحه بندی
  • مراحل زیر برای ترجمه آدرس لازم است
  • قطعه بندی
  • مراحل ترجمه آدرس
  • فصل هشتم
  • حافظه مجازی
  • مشخصه صفحه بندی و قطعه بندی
  • دو پیامد این امر
  • حافظه حقیقی و مجازی
  • کوبیدگی
  • اصل محلی بودن
  • برای کارآمدی حافظه مجازی
  • مشخصات صفحه بندی و قطعه بندی
  • ساختار جدول
  • طراحی بخش مدیریت حافظه
  • سیاستهای سیستم عامل برای حافظه مجازی
  • سیاست واکشی
  • سیاست جاگذاری
  • سیاست جایگزینی
  • مدیریت مجموعه مقیم
  • سیاست پاکسازی
  • کنترل بار
  • تعلیق فرآیند
  • پارامترهای مدیریت حافظه
  • مدخل جدول صفحه
  • پارامترهای مدیریت حافظه
  • توصیفگر بلوک دیسک
  • مدخل جدول داده های قاب صفحه
  • مدخل جدول استفاده – مبادله
  • مدیریت حافظه در UNIX و SOLARIS
  • مدیریت حافظه د ر windows NT
  • صفحه بندی NT
  • فصل نهم
  • زمان بندی تک پردازنده
  • انواع زمانبندی
  • انواع زمانبندی ها
  • زمانبندی وتغییر حالتهای فرآیند
  • معیارهای زمانبندی
  • معیار ها از دید کاربر و مربوط به کارآمدی
  • معیارها از دیدگاه سیستم و مربوط به کارآمدی
  • معیار های دیگر از دید سیستم
  • سیاست های زمانبندی
  • تابع انتخاب
  • حالت تصمیم گیری
  • زمانبندی خدمت به ترتیب ورود FCFS
  • زمانبندی FCFS
  • زمانبندی نوبت گردشی RR
  • زمانبندی RR
  • زمانبندی کوتاه ترین فرایند SPN
  • زمانبندیSPN
  • زمانبندی کوتاه ترین زمان باقیمانده SRT
  • زمانبندی SRT
  • زمانبندی بالاترین نسبت پاسخ HRRN
  • زمانبندیHRRN
  • زمانبندی فید بک FB
  • زمانبندی FB
  • زمانبندی سنتی UNIX

  مشخصات فنی محصول : پاورپوینت کامپیوتر - تحقیق پاورپوینت بررسی سیستم های عامل
  بررسی تخصصی محصول : پاورپوینت کامپیوتر - تحقیق پاورپوینت بررسی سیستم های عامل
  نظرات کاربران در مورد محصول : پاورپوینت کامپیوتر - تحقیق پاورپوینت بررسی سیستم های عامل

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه